Цветове и названия на палитрите | SEO-WEB UNIVERSITY SEO Оптимизация търсачки SEO техники настройки на сайт | Facebook | Търсачка №2 | Скрийншот | ScreenShotStudio | Los Angeles | Adidas | Автоавангард | Топ Авто | Кредит Кар | Отслабване | Дънкова мода | Холивуд | RegistryBooster | Bomi Auto | Баня-Банско | Мегафон блог

Цветове и названия на палитрите

Някои цветове могат да бъдат зададени освен чрез 16-тичен код за цвят, също и чрез английските им названия, например Violet (виолетово), IndianRed (индианско червено), RoyalBlue (кралско синьо) и т.н. По-долу е таблицата с названия на цветове, които се поддържат от повечето браузери. Препоръчително е в уеб страницата си да избягвате задаването на цвят с английското му название и да използвате само цветове в 16-тичен код.

_________________________________________

   #f0f8ff   aliceblue
   #faebd7   antiquewhite
   #00ffff   aqua
   #7fffd4   aquamarine
   #f0ffff   azure
   #f5f5dc   beige
   #ffe4c4   bisque
   #000000   black
   #ffebcd   blanchedalmond
   #0000ff   blue
   #8a2be2   blueviolet
   #a52a2a   brown
   #deb887   burlywood
   #5f9ea0   cadetblue
   #7fff00   chartreuse
   #d2691e   chocolate
   #ff7f50   coral
   #6495ed   cornflowerBlue
   #fff8dc   cornsilk
   #dc143c   crimson
   #00ffff   cyan
   #00008b   darkblue
   #008b8b   darkcyan
   #b8860b   darkgoldenrod
   #a9a9a9   darkgray
   #006400   darkgreen
   #bdb76b   darkkhaki
   #8b008b   darkmagenta
   #556b2f   darkolivegreen
   #ff8c00   darkorange
   #9932cc   darkorchid
   #8b0000   darkred
   #e9967a   darksalmon
   #8fbc8f   darkseagreen
   #483d8b   darkslateblue
   #2f4f4f   darkslategray
   #00ced1   darkturquoise
   #9400d3   darkviolet
   #ff1493   deeppink
   #00bfff   deepskyblue
   #696969   dimgray
   #1e90ff   dodgerblue
   #d19275   feldspar
   #b22222   firebrick
   #fffaf0   floralwhite
   #228b22   forestgreen
   #ff00ff   fuchsia
   #dcdcdc   gainsboro
   #f8f8ff   ghostwhite
   #ffd700   gold
   #daa520   goldenrod
   #808080   gray
   #008000   green
   #adff2f   greenyellow
   #f0fff0   honeydew
   #ff69b4   hotpink
   #cd5c5c   indianred 
   #4b0082   indigo 
   #fffff0   ivory
   #f0e68c   khaki
   #e6e6fa   lavender
   #fff0f5   lavenderblush
   #7cfc00   lawngreen
   #fffacd   lemonchiffon
   #add8e6   lightblue
   #f08080   lightcoral
   #e0ffff   lightcyan
   #fafad2   lightgoldenrodyellow
   #d3d3d3   lightgrey
   #90ee90   lightgreen
   #ffb6c1   lightpink
   #ffa07a   lightsalmon
   #20b2aa   lightseagreen
   #87cefa   lightskyblue
   #8470ff   lightslateblue
   #778899   lightslategray
   #b0c4de   lightsteelblue
   #ffffe0   lightyellow
   #00ff00   lime
   #32cd32   limegreen
   #faf0e6   linen
   #ff00ff   magenta
   #800000   maroon
   #66cdaa   mediumaquamarine
   #0000cd   mediumblue
   #ba55d3   mediumorchid
   #9370d8   mediumpurple
   #3cb371   mediumseagreen
   #7b68ee   mediumslateblue
   #00fa9a   mediumspringgreen
   #48d1cc   mediumturquoise
   #c71585   mediumvioletred
   #191970   midnightblue
   #f5fffa   mintcream
   #ffe4e1   mistyrose
   #ffe4b5   moccasin
   #ffdead   navajowhite
   #000080   navy
   #fdf5e6   oldlace
   #808000   olive
   #6b8e23   oliveDrab
   #ffa500   orange
   #ff4500   orangeRed
   #da70d6   orchid
   #eee8aa   palegoldenrod
   #98fb98   palegreen
   #afeeee   paleturquoise
   #d87093   palevioletred
   #ffefd5   papayawhip
   #ffdab9   peachpuff
   #cd853f   peru
   #ffc0cb   pink
   #dda0dd   plum
   #b0e0e6   powderblue
   #800080   purple
   #ff0000   red
   #bc8f8f   rosybrown
   #4169e1   royalblue
   #8b4513   saddlebrown
   #fa8072   salmon
   #f4a460   sandybrown
   #2e8b57   seagreen
   #fff5ee   seashell
   #a0522d   sienna
   #c0c0c0   silver
   #87ceeb   skyblue
   #6a5acd   slateblue
   #708090   slategray
   #fffafa   snow
   #00ff7f   springGreen
   #4682b4   steelblue
   #d2b48c   tan
   #008080   teal
   #d8bfd8   thistle
   #ff6347   tomato
   #40e0d0   turquoise
   #ee82ee   violet
   #d02090   violetred
   #f5deb3   wheat
                  #ffffff   white
   #f5f5f5   whitesmoke
   #ffff00   yellow
   #9acd32   yellowgreen

Първия Български Бутон за споделяне

0 коментара:

Вашият коментар ще бъде премахнат, ако в него има включени активни хипер връзки. Моля проявявайте здрав разум и колегиалност! Не публикувайте обидни думи и изрази, което е признак на ниска култура. Авторът Ви благодари за разбирането!
Приятни минути на страниците на SEO-WEB UNIVERSITY